logo-printzon

Regulamin

Ogólne warunki handlowe

Klient nie może zwrócić towaru (odstąpić od umowy) nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz gdy zakupiony towar był użytkowany i/lub nosi znamiona użytkowania (zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego)  

I. Podstawowe dane

 1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.printzon.eu jest KrezonV Radosław Kacperczyk, wpisanym do rejestru przedsiębiorców CEiDG – NIP 948 174 22 79 (zwaną w dalszej części „Krezon”), z siedzibą w Warszawie, ul. Pabianicka 26A lok. 1, 04-219 Warszawa
 2. Informacje na temat Towarów oraz ich ceny Krezon zamieszcza na stronie internetowej Sklepu www. printzon.eu. Prezentowane na niej informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu printzon.eu Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu printzon.eu jest Krezon, z którą można kontaktować się za pośrednictwem telefonu: 607 063 710,  poczty elektronicznej – bokt@printzon.eu; Kontakt telefoniczny – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.
 3. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu z pomysłem są:
  3.1. Klient, zakupujący Towar, oraz
  3.2. Krezon, chyba że przed złożeniem zamówienia zastrzeżono inaczej i wskazano dane innego przedsiębiorcy. Wskazanie jako strony umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu printzon.eu podmiotu innego niż Krezon oznacza, że podmiot ten zobowiązany jest do stosowania zasad określonych na stronie www.printzon.eu
 4. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Krezon zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Krezon zamówienia Klienta.
 5. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu  printzon.eu, jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub możliwe jest jego wyprodukowanie. W przypadku niedostępności Towarów, stosowna o tym informacja umieszczona jest przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W takim przypadku Klient zostanie powiadomiony mailem o niemożności zrealizowania zamówienia.

II. Towar i jego cena

 1. Wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów, w tym ich ceny, dostępność i czas realizacji dostawy widnieją przy opisie danego Towaru na stronie www.printzon.eu
 2. Liczba towarów przeznaczona do sprzedaży specjalnej –  promocja, przecena oraz wyprzedaż jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży.
 3. W przypadku niedostępności Towarów (wyczerpania), informacja taka umieszczana jest przy opisie danego Towaru; w przypadku, gdyby informacja o niedostępności towaru pojawiła się na stronie internetowej sklepu po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie można by było zrealizować takiego zamówienia, Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Krezon zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę za Towar wraz z kosztami dostawy Towaru doliczonych do Towaru, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy przez Krezon. Krezon dokona zwrotu za pomocą przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 4. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie Sklepu printzon.eu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 6. Krezon zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu printzon.eu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, prowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

III. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez stronę internetową Sklepu www.printzon.eu
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać  czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  Dodanie do koszyka produktu;
 4. “ZOBACZ KOSZYK” to wyświetlenie zawartości koszyka z opcją dostawy oraz możliwością dokonania zmian w koszyku – po wszystkich operacjach należy użyć przycisku przejdź do kasy;
 5. “ZAMÓWIENIE” – przekieruje bezpośrednio do formularza zamówienia
 6. Po naciśnięciu przycisku przejdź do kasy lub zamówienia pojawia się formularz – należy wypełnić wymagane pola dotyczące “szczegółów płatności”, “wysyłki”;
 7. Na dole tego formularza wyświetla się podsumowanie zamówienia oraz wybór sposobu płatności – należy również pamiętać o zaakceptowaniu regulaminu sklepu www.printzon.eu
 8. Po wykonaniu tych czynności wyświetla się strona z podsumowaniem złożonego zamówienia. Znajdują się na niej informacje dotyczące: nr zamówienia, kwoty, sposobu płatności, danych do wpłaty – nr konta bankowego, szczegóły płatności, adres zamawiającego, adres wysyłki.
 9. UWAGA: Bardzo ważne jest by w tytule przelewu podać nr Twojego zamówienia (order number).
 10. Dokonując płatności należy koniecznie wpisać w tytule przelewu/płatności numer zamówienia, który Klient otrzymuje w mailu potwierdzającym założenie zamówienia. W przypadku braku numeru zamówienia w tytule transakcji zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, a zwrot należności na podany przez Klienta w zamówieniu rachunek bankowy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpływu na konto Krezon.
 11. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 12. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, czyli Krezon.
 13. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego – Krezon, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 14. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu (opis zawarty przy każdym Towarze), a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania zapłaty za zamówienie.
 15. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Krezon  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 16. Możliwy jest również odbiór osobisty w Warszawie (ul. Pabianicka 26A, lokal 1) – siedziba Krezon.

IV. Koszty przesyłki

 1. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie www.printzon.eu zależą od wartości zamówionego Towaru i są uiszczane w formie zryczałtowanej w wysokości 25 zł (dwadzieścią pięć złotych).
 2. Ponoszone przez Klienta koszty przesyłki Towaru, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pokrywają jedynie część faktycznych kosztów jego opakowania i dostawy; pozostałą część kosztów przejmuje na siebie Krezon.
 3. Klient nie ponosi kosztów przesyłki Towaru, którego wartość zakupu przekracza 501 zł brutto.
 4. W przypadkach wyjątkowych, w których istnieje konieczność obciążenia Klienta kosztami przesyłki Towaru odmiennie niż zastrzeżono w pkt IV.1 oraz pkt IV.2, koszty takie będą odpowiednio przedstawiane Klientowi, nie później jednak niż przed złożeniem przez niego zamówienia.
 5. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.

V. Zastrzeżenie własności towaru

 1. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Krezon.

VI. Zasady płatności za towar

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
  1.1.płatność przelewem na rachunek bankowy;
  1.2. płatność poprzez serwis przelewy24;
 2. Krezon  zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.
 3. Krezon wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku.
 4. Krezon oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod linkiem formularz-zwrotu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 7. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem tego terminu.
 8. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
 11. Sprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty za pomocą przelewu bankowego na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Klientowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  – w przypadku, gdy zakupiony towar był użytkowany i/lub nosi znamiona użytkowania,
  – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  – w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. 

VII. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi (reklamacje)

 1. Krezon jest zobowiązana sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży.
 4. W szczególności Towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:
  – Towar nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  – Towar nie ma właściwości, o których istnieniu KrezonV Sp.k.  zapewniało;
  – Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
  – Towar sprzedany ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania Towaru, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Krezon lub osobę trzecią, za którą Krezon bierze odpowiedzialność.
  – Krezon ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze sprzedanym w tej samej chwili.
 5. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 6. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje drogą pisemną:
  KrezonV Radosław Kacperczyk
  Ul. Pabianicka 26A, lokal 1
  04-219 Warszawa
  email: bok@printzon.eu
 7. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:
  – żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady;
  albo
  – złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Krezon może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Krezon albo Krezon nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;
 8. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Klient zamiast zaproponowanego przez Krezon usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Krezon.
 10. Krezon może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Krezon reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.
 12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do Krezon na podany poniżej adres na własny koszt.
 13. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru Krezon zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 14. Dokonując reklamacji lub zwrotu reklamowanego Towaru Klient wypełnia załączony do Towaru dokument reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.
 15. Towar powinien być zwrócony na adres
  Krezon,
  ul. Pabianicka 26A, lokal  1,
  04-219 Warszawa.
 16. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 17. O ile to możliwe, w przypadku gdy Towar składa się z kilku pojedynczych elementów, przed odesłaniem należy przywrócić go do stanu, w jakim został dostarczony, oraz włożyć – do oryginalnego opakowania, a także dołączyć całą dokumentację, w szczególności – gwarancyjną i serwisową. 

VIII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu www.printzon.eu jest Sprzedający – Krezon.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 3. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
 4. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności. 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu www.printzon.eu znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Towary prezentowane na stronie internetowej www.printzon.eu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Krezon zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.printzon.eu; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na www.printzon.eu.
 4. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Krezon, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 5. Krezon ma prawo do zmian regulaminu, o czym zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
 6. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 7. Zmiany wprowadzane w regulaminie mają na celu dostosowanie go do obowiązującego stanu prawnego.
 8. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.printzon.eu /regulamin).
 9. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 10. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny niż aktualny i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 11. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Krezon będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.
 12. W tym celu Klient powinien dostarczyć do instytucji przez siebie wybranej, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (w niektórych instytucjach formularz ten ma różne nazwy, np. wniosek-zapis na sąd polubowny).